Sâmbătă 04 Decembrie 2021, Actualizat acum 337 zile 12:00 am

 

Direcţia Silvică Suceava anunţă organizarea licitaţiei pentru vânzarea masei lemnoase fasonate

directia silvica suceavaDirecţia Silvică Suceava anunţă organizarea licitaţiei pentru vânzarea masei lemnoase fasonate în volum total de 14,92 mii mc la ocoalele silvice: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Pojorîta, Vama, Moldovita, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Patrauti şi Adîncata .

Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

A). 26 mai 2015, ora 09.00

Locul desfăşurării licitaţiei : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

1.Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să anexeze la cererea de înscriere următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

 1. Actul constitutiv al persoanei juridice;
 2. Certificatul de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;
 3. Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, EMIS în luna în care are loc preselecţia.
 4. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu are datorii restante faţă de RNP-Romsilva şi faţă de unităţile acesteia

2.Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţie sunt obligate să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până în ziua anterioară datei licitaţiei sau în numerar la casieria unităţii o garanţie de contractare în cuantum de 5 % din preţul de pornire a licitaţiei pentru loturile/ volumul de masă lemnoasă pentru care sunt admise, precum şi tariful de participare la licitaţie.

3.Dovada constituirii garanţiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie în ziua anterioară începerii şedinţei de licitaţie.

Data şi ora organizării preselecţiei: 13-14 mai 2015, începând cu ora 9.00

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 14 mai 2015, ora 16.00

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

A).Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 14.918,865 m3, din care pe sortimente:

 • lemn pentru furnir estetic de stejar: _______                                __ 7,000 (m3);
 • lemn pentru cherestea răşinoase: __721,180 (m3);
 • lemn pentru cherestea fag: _______960,940 (m3);
 • lemn pentru cherestea stejar: ______                                60,600 (m3);
 • lemn pentru cherestea paltin: ______                            _215,000 (m3);
 • lemn pentru cherestea frasin: _____                       _29,000 (m3);
 • lemn pentru cherestea cires: _____                            ____0,000 (m3);
 • lemn pentru cherestea diverse tari: __                                __ 31,500 (m3);
 • lemn pentru cherestea diverse moi: __                                      __9,000 (m3);
 • lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: __ ____280,390 (m3);
 • lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: _________ _80,000 ( m3);
 • lemn de foc: __________          465,330 (m3);
 • cherestea : __________                              ___58,925 (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase: __________530,925 (m3);
 • fag: ________  3034,840 (m3);
 • stejar, gorun: __________ _67,600m3);
 • paltin: __________     _215,000 (m3);
 • frasin: ________ _ 29,000 (m3);
 • tei: ________  _   3,000 (m3);
 • plop: ________       __6,000 (m3);
 • diverse specii tari: ______ __32,500 (m3);

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC), respectiv din fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 11 mai 2015

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*