Marti 16 Iulie 2024, Actualizat acum 197 zile 12:00 am

Șase posturi de ajutor de șef de post, scoase la concurs de IPJ Suceava

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Posturile de ajutor șef de post sunt destinate posturilor de poliție din comunele: Marginea, Baia, Baia, Șerbăuți, Moldovița, Șaru Dornei și Straja.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se
constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală
şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul
declarat ”admis”).
e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat;
g. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii
cu caracter politic;
m.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu
ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
n. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu
dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
o. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
p. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de
serviciu;
q. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii
speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este
eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 1  alin. (6) din Anexa 3 la OMAI
140/2016.
Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada _15.11-24.11.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e- mail  sursaexterna@sv.politiaromana.ro . Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.11.2021, orele 16:00 sau la alte adrese de mail, decât cea indicată mai sus, nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
– documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de
către candidat, COMPLETATE OLOGRAF, DATATE ȘI SEMNATE, iar ulterior SCANATE ÎN
FORMAT PDF și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor
manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
– fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă
din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-
cerere înscriere, etc.);
– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii,
conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul
original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;
– toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-
mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor  documentelor transmise de către candidat
(fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;
– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume
candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare
concurs ajutor șef de post).
Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv  sursaexterna@sv.politiaromana.ro , precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, NU  VA PROCEDA LA RETRANSMITEREA DOCUMENTAȚIEI PRINTR-UN NOU MAIL, ci se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, la nr. de tel. 0230203111, 0230203112, 0230203110, 0230203114 sau 0230203009, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Uman din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, situat în bd. 1 Mai, nr.9, în vederea
clarificării.  ATENȚIE! Adresa de mail  sursaexterna@sv.politiaromana.ro  este destinată doar pentru transmiterea documentației în vederea înscrierii la concurs, astfel încât orice alte solicitări transmise nu vor fi luate în considerare.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 08.12.2021, pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava,  https://sv.politiaromana.ro , Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.   Toate informațiile privind modul de desfășurare și organizare a concursului urmând a fi postate  pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava,  https://sv.politiaromana.ro , Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*