Sâmbătă 04 Decembrie 2021, Actualizat acum 337 zile 12:00 am

 

Anunț! GAL Valea Siretului de Sus anunță lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsurile 01/3A, 02/6A și 03/6A

antet GAL Valea Siretului de Sus Botosani

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus anunţă lansarea apelurilor de selecţie pentru:

 • MASURA 01/3A Sprijin pentru imbunatatirea performantei economice a fermelor prin asociativitate
 • MASURA 02/6A Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului in teritoriul GAL
 • MASURA 03/6A Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor
 1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie, se vor depune începând cu data de 09.10.2017.

 1. Data limită de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 10.11.2017, orele 14.00.

 1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Botoșani, zilnic, de luni până joi, în intervalul orar  08.00-16.00, iar vineri în intervalul orar 08.00-14.00.

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 14.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografică a teritoriului cuprinde comunele:  Blândești, Gorbănești, Unțeni, Răchiți, Stăuceni, Vorona, Corni, Bălușeni, Cristești, Tudora, Coșula, Curtești, Vlădeni, Liteni (județul Suceava).

 1. Tipuri de beneficiari eligibili:

Măsura 01/3A:

 • Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE și în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol:

–     Fermieri;

–     IMM-uri;

–     ONG-uri;

–     Consiliile locale.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin P.F.A., I.I., I.F. (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

 • Cooperativele agricole (înființate în baza Legii nr. 566/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Asociații și fundații înființate în baza OG nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

Măsura 02/6A:

 • Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC – înfiinţată în baza Legii societăților 31/1990republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată[1] – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1[2] înfiinţată în baza Legii cooperației agricole 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura 03/6A:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată[3] – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;

Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

 1. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

Măsura 01/3A:

Suma disponibila pe masura – 261.092 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 100.000 euro/proiect;

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 100.000 euro/proiect;

Intensitatea sprijinului:

Pentru costurile de funcţionare a cooperării care nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus, intensitatea sprijinului este de 100%.

Pentru cheltuielile privind achizitiile de utilaje (agricole, pentru procesare etc.), sprijinul va respecta prevederile art. 17(3) din Anexa II din R(UE) nr. 1305/2013 – Sume și rate de sprijin, respectiv: 50%, 70% si 90%.

Pentru cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului intensitatea sprijinului este de 100%. Acestea sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din R(UE) nr. 1305/2013 și trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții/montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple

Pentru cheltuielile privind promovarea, etichetarea, ambalarea produselor intensitatea sprijinului este de 100%.

Măsura 02/6A:

Suma disponibila pe masura – 200.000 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 50.000 euro/proiect;

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 50.000 euro/proiect;

Intensitatea sprijinului:

Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în planul de afaceri și este forfetar, conform prevederilor din Anexa II din R(UE) nr. 1305/2013 – Sume și rate de sprijin.

Măsura 03/6A:

Suma disponibila pe masura – 200.000 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 200.000 euro/proiect;

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 200.000 euro/proiect;

Intensitatea sprijinului:

Sprijinul public va reprezenta 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 70% ) va fi de maxim 200.000 euro cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

 1. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botoșani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: valeasiretuluidesus@gmail.com.

 1. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL.

[1] În categoria SRL-uri este inclusă și micro-întreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant (“societate cu răspundere limitată – debutant” sau “S.R.L. – D.”). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru micro-întreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acordarea sprijinului nerambursabil prin M 02/6A  pentru această categorie de solicitanţi se va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în  ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi.

[2] A se vedea: art. 4 alin. (2) din legea cooperației: Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de persoane fizice şi persoane fizice autorizate definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare

[3] În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant (“societate cu răspundere limitată – debutant” sau “S.R.L. – D.”). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Acordarea sprijinului nerambursabil prin M 03/6Apentru această categorie de solicitanţi  se va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în  ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică îi poate primi pe o perioadă de 3 ani.


Loading...

loading...

Ping-uri pentru aceasta Știre

 1. Anunț! GAL Valea Siretului de Sus anunță lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsurile 01/3A, 02/6A și 03/6A | Moldova24

Lăsați un comentariu

*